ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 6

  • 10 มีนาคม 2566
  • อ่าน 8 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 6
เปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชน คุณสมบัติดังนี้
1. ผู้สมัครเรียนต้องมีอายุ 5 – 17 ปีในวันที่รับสมัคร และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
2. ผู้เรียนต้องเป็นคนในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ กล่าวคือ มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลลวงเหนือ
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนทักษะการว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำได้บ้าง แต่ว่ายไม่ถูกวิธี

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเรียนว่ายน้ำ
1. ผู้เรียนกรอกใบสมัครเรียนว่ายน้ำ
2. ผู้เรียนต้องสวมชุดว่ายน้ำ แว่นตาและหมวก ทุกครั้งที่มาเรียน และปฏิบัติตามกฎของสระว่ายน้ำ
๓. ผู้เรียนต้องมาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๘ ครั้ง ตามตารางกำหนดช่วงเวลาเรียน
๔. ผู้เรียนต้องมาเรียนตรงเวลา เพราะจะไม่ชดเชยเวลาเรียนให้กับผู้เรียน
๕. ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ จะคอยดูแลผู้เรียนในชั่วโมงเรียนเท่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุหลังการเรียน จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่
๖. หากผู้เรียนร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีโรคติดต่อที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นในการใช้สระว่ายน้ำ ต้องงดใช้สระว่ายน้ำทันที
๗. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

หลักฐานการรับสมัคร
- ใบสมัครเรียนว่ายน้ำ ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
(สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ)
หรือสมัครทางออนไลน์ ลิงค์รับสมัคร
https://forms.gle/XabUvmCiRhuh4cJ9A
- สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

สถานที่ ณ สระว่ายน้ำวังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ๑๐ ชั่วโมง/คน : เรียนวันละ ๑ ชั่วโมง/คน : ผู้เรียนทั้งหมด 8๐ คน
ครูผู้สอน ๑ ท่าน/เด็ก 20 คน /ชั่วโมง (มีผู้ช่วยครู 1 คน และเจ้าหน้าที่เครือข่ายคุ้มครองเด็กดูแลรอบขอบสระ ทุกชั่วโมง)
เวลาเรียน
09.00 – 10.00 น. 20 คน ครูกุ้ง กุลริศา กรกีลานนท์
10.00 – 11.00 น. 20 คน ครูกุ้ง กุลริศา กรกีลานนท์
14.00 – 15.00 น. 20 คน ครูนงค์ จำนง สีสด
15.00 – 16.00 น. 20 คน ครูนงค์ จำนง สีสด
วันที่เรียน
30 มี.ค. 66
4, 11, 18, 20, 25, 27 เม.ย.66
2, 9, 11 พ.ค.66

* หมายเหตุ วันที่เรียนและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แชร์หน้านี้: