เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 06 5472 3132

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ วงศ์คำ

เบอร์โทร 09 1069 1288

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทึก

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอกลักษณ์ ตนยอม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสายสุดา สอนศิริ


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม