ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-บ้านป่าสักงาม

  • 29 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 9 ครั้ง

ประวัติสะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ? บ้านป่าสักงาม

เมื่อปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างสะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ? บ้านป่าสักงาม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๑๕,๔๘๒,๐๐๐ บาท จากความคิดของประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าสักงาม  เห็นว่าหลังจากการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นสาเหตุทำให้บ้านป่าสักงามถูกตัดขาดจากอีกฝั่งของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้การเดินทางมาติดต่อกับทางราชการไม่สะดวกและการมาติดต่อกับญาติพี่น้องเป็นไปด้วยความลำบากซึ่งจะต้องอาศัยการโดยสารทางเรือหรือรถยนต์ที่เป็นระยะทางกว่า ๙๐ กิโลเมตร ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างมาก โดยมีนายเจริญ ดวงดี เป็นผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น  ได้นำเสนอแนวคิดการก่อสร้างสะพานแขวนต่อ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการก่อสร้าง ซึ่งสะพานแขวนสะพานแรกก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ได้มาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างสะพานแขวนสะพานแรก เพื่อเป็นการเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับให้แก่ชาวบ้าน ท่านจึงเสนอของบประมาณเพื่อสร้างสะพานแขวนคู่ขนานจากสะพานเดิมที่กำลังก่อสร้าง และนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ดในขณะนั้น ได้นำเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

หลังจากที่สะพานแขวนคู่ขนานสร้างแล้วเสร็จ ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาของประชาชนตำบลลวงเหนือทั้งสองฝั่งของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและยังเป็นเส้นทางลัดของประชาชนทั่วไปในการเดินทางไปยังอำเภอแม่แตงและอำเภอพร้าวซึ่งช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างมาก สะพานแขวนยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่จะเกิดจากการสัญจรโดยการใช้เรือข้ามฟากของประชาชนอีกด้วย และถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนข้ามเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย ขณะนี้คณะกรรมการประกวดการตั้งชื่อได้คัดเลือกรายชื่อที่มีความเหมาะสมและมีความหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชื่อว่า สะพานแขวนสุวรรณรัฐธารา ซึ่งมีความหมายว่า สายน้ำที่มีคุณค่าดุจทองคำ ซึ่งเป็นสะพานที่ได้มีดำริการก่อสร้างจาก ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ ในการประสานด้านงบประมาณการก่อสร้าง และขณะนี้สะพานแขวน ฯ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอยสะเก็ดและของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้เทศบาลตำบลลวงเหนือได้จัดให้มีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณเชิงสะพานแขวน ทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านป่าสักงามที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไตลื้อบ้านลวงเหนือได้อีกด้วยแชร์หน้านี้: