สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การป้องกันการทุจริต
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมกีฬาวู๊ดบอล
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 ธันวาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
จำนวนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้พิการ
กลุ่มเพื่อนลวงเหนือ(Friends Of Loungnuae)
การให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 314 คน
สถิติเดือนนี้ 11557 คน
สถิติปีนี้ 120932 คน
สถิติทั้งหมด 955128 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล

คำขวัญเทศบาลตำบลลวงเหนือ


ตำบลลวงเหนือลือนาม   งดงามแผ่นดินหวิด
เขื่อนแม่กวงแหล่งชีวิต    เศรษฐกิจหมู่บ้านนำ
อารยธรรมไทลื้อ   เลื่องลือหัตถกรรมชุมชน
ดำรงตนในคุณธรรม

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลลวงเหนือ


สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลลวงเหนือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอยสะเก็ดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลลวงเหนือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ในวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  และได้ปรับเป็นเทศบาลขนาดกลางเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2554

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์

1.1 ที่ตั้ง ระยะห่างจากอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
1. ทิศเหนือ     ติดต่อเขตอำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. ทิศใต้         ติดต่อเขตอำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3. ทิศตะวันออก     ติดต่อเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4. ทิศตะวันตก     ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1.2 เนื้อที่     ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ร้อยละ 80 เป็นภูเขาและป่าไม้  ร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบ

1.3 ภูมิประเทศ เป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่กวง เหมาะสำหรับฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นดิน      ส่วนใหญ่เป็นดินดำเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนแต่บางแห่งเป็นลักษณะดินลูกรังไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายที่ราบใต้เขื่อนแม่กวง-อุดมธารา

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 10 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านเมืองวะ
หมู่ที่ 4 บ้านลวงเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ
หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ มีดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ
- ห้องพัก/ห้องเช่า/รีสอร์ท    8 แห่ง
- สวนอาหาร    1 แห่ง
- ร้านขายของชำ       64 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน       8  แห่ง
- โรงสีข้าว        -  แห่ง
- ร้านเสริมสวย   6  แห่ง
- ร้านขายยา    1   แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์    5 แห่ง


3.  สภาพสังคม
3.1 ด้านสวัสดิการสังคม
ตำบลลวงเหนือ มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุงบประมาณเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน  948  ราย
ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 ราย
ผู้พิการงบประมาณเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน  115 ราย

3.2 รายงานสถิติประชากรและบ้านของตำบลลวงเหนือ

ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลลวงเหนือ

2,865

3,199

6,064

หมู่ที่ 1 ป่าสักงาม

162

153

315

หมู่ที่ 2 ตลาดใหม่

513

529

1,042

หมู่ที่ 3 เมืองวะ

190

209

399

หมู่ที่ 4 ลวงเหนือ

311

370

681

หมู่ที่ 5 ลวงเหนือ

431

505

936

หมู่ที่ 6 สันทราย

280

326

606

หมู่ 7 ข้างน้ำ

249

276

525

หมู่ที่ 8 วังธาร

337

339

676

หมู่ที่ 9 ใหม่ริมคลอง

246

311

557

หมู่ที่ 10 ทุ่งกอลาน

146

181

327


จำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บทั้งสิ้น  จำนวน  1,500  ครัวเรือน
จากครัวเรือนที่ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  จำนวน 3,068  ครัวเรือน
หมู่  1   238     ครัวเรือน        หมู่  6  270    ครัวเรือน
หมู่  2   663    ครัวเรือน        หมู่  7   270    ครัวเรือน
หมู่  3   154    ครัวเรือน        หมู่  8   312    ครัวเรือน
หมู่  4   323    ครัวเรือน        หมู่  9   286    ครัวเรือน
หมู่  5   420    ครัวเรือน        หมู่  10   143    ครัวเรือน

3.3 ด้านกีฬา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6
สนามกีฬาท้องถิ่น    -
ลานกีฬาท้องถิ่น    8   แห่ง (หมู่ที่ 1, 2,3, 4, 5, 7 ,8 ,10)
ศูนย์กีฬาประจำตำบลลวงเหนือ    1   ศูนย์

3.4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

- สำนักปฏิบัติธรรมสุทธจิต  1  แห่ง
- วัด  11  แห่ง

3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจ  1  แห่ง

4. บริการขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 การคมนาคม

ถนนภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลลวงเหนือ

ถนนคอนกรีต

50

สาย

ระยะรวม

13,306

เมตร

ถนนลาดยาง

40

สาย

ระยะรวม

33,667

เมตร

ถนนหินคลุก

53

สาย

ระยะรวม

6,639

เมตร

ถนนดิน

31

สาย

ระยะรวม

11,017

เมตร

รวม

174

สาย

ระยะรวม

64,628

เมตร

มีถนน รพช. 1 สาย กรมโยธา 6 สาย ถนนชลประทาน 2 สาย เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถนน คสม.และถนนหินคลุก

4.2 การโทรคมนาคม
- Free wifi จำนวน 12 จุด

4.3 การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย   11 สาย
- บึง หนองและอื่น ๆ 1 สาย

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย      7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น     362 แห่ง
- บ่อโยก   17 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ  2 แห่ง
- เขื่อน  2 แห่ง
- ประปา   9 แห่ง
-กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ  1 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- เขื่อน ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ดินลูกรัง 
 
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com