สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ITA
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 120 คน
สถิติเดือนนี้ 1800 คน
สถิติปีนี้ 90769 คน
สถิติทั้งหมด 339594 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลลวงเหนือ

สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลลวงเหนือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอยสะเก็ดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลลวงเหนือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ในวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  และได้ปรับเป็นเทศบาลขนาดกลางเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2554

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์

1.1 ที่ตั้ง ระยะห่างจากอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
1. ทิศเหนือ     ติดต่อเขตอำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. ทิศใต้         ติดต่อเขตอำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3. ทิศตะวันออก     ติดต่อเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4. ทิศตะวันตก     ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1.2 เนื้อที่     ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ เป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่กวง เหมาะสำหรับฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นดิน      ส่วนใหญ่เป็นดินดำเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนแต่บางแห่งเป็นลักษณะดินลูกรังไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายที่ราบใต้เขื่อนแม่กวง-อุดมธารา

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 10 หมู่
หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านเมืองวะ
หมู่ที่ 4 บ้านลวงเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ
หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ มีดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ
- โรงแรม        2 แห่ง
- สวนอาหาร    1 แห่ง
- ร้านขายของชำ       64 แห่ง
- ร้านขายเครื่องดื่ม    2 แห่ง
- ร้านขายรถ    1 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน        6 แห่ง
- โรงสีข้าว        3 แห่ง
- ร้านเสริมสวย    6 แห่ง
- ร้านขายยา    1 แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์    5 แห่ง


3.  สภาพสังคม
3.1 ด้านสวัสดิการสังคม
ตำบลลวงเหนือ มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุงบประมาณเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน  948  ราย
ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 ราย
ผู้พิการงบประมาณเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน  115 ราย

3.2 รายงานสถิติประชากรและบ้านของตำบลลวงเหนือ

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2562

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลลวงเหนือ

2,824

3,149

5,973

หมู่ที่ 1 ป่าสักงาม

163

158

321

หมู่ที่ 2 ตลาดใหม่

525

534

1,059

หมู่ที่ 3 เมืองวะ

194

206

400

หมู่ที่ 4 ลวงเหนือ

311

384

695

หมู่ที่ 5 ลวงเหนือ

461

522

983

หมู่ที่ 6 สันทราย

283

305

588

หมู่ 7 ข้างน้ำ

242

267

509

หมู่ที่ 8 วังธาร

263

288

551

หมู่ที่ 9 ใหม่ริมคลอง

236

309

545

หมู่ที่ 10 ทุ่งกอลาน

146

176

322


จำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บทั้งสิ้น  จำนวน  1,527  ครัวเรือน
จากครัวเรือนที่ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  จำนวน 2,492  ครัวเรือน
หมู่  1    75     ครัวเรือน        หมู่  6   153    ครัวเรือน
หมู่  2   245    ครัวเรือน        หมู่  7   136    ครัวเรือน
หมู่  3   106    ครัวเรือน        หมู่  8   162    ครัวเรือน
หมู่  4   185    ครัวเรือน        หมู่  9   125    ครัวเรือน
หมู่  5   258    ครัวเรือน        หมู่  10   82    ครัวเรือน

3.3 ด้านกีฬา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6
สนามกีฬาท้องถิ่น    -
ลานกีฬาท้องถิ่น    8   แห่ง (หมู่ที่ 1, 2,3, 4, 5, 7 ,8 ,10)
ศูนย์กีฬาประจำตำบลลวงเหนือ    1   ศูนย์

3.4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

- สำนักปฏิบัติธรรมสุทธจิต  1  แห่ง
- วัด  10  แห่ง

3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจ  1  แห่ง

4. บริการขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 การคมนาคม

ถนนภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลลวงเหนือ

ถนนคอนกรีต

50

สาย

ระยะรวม

13,306

เมตร

ถนนลาดยาง

40

สาย

ระยะรวม

33,667

เมตร

ถนนหินคลุก

53

สาย

ระยะรวม

6,639

เมตร

ถนนดิน

31

สาย

ระยะรวม

11,017

เมตร

รวม

174

สาย

ระยะรวม

64,628

เมตร

มีถนน รพช. 1 สาย กรมโยธา 6 สาย ถนนชลประทาน 2 สาย เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถนน คสม.และถนนหินคลุก

4.2 การโทรคมนาคม
- Free wifi จำนวน 12 จุด

4.3 การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย   11 สาย
- บึง หนองและอื่น ๆ 1 สาย

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย      7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น     362 แห่ง
- บ่อโยก   17 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ  2 แห่ง
- เขื่อน  2 แห่ง
- ประปา   9 แห่ง
-กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ  1 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- เขื่อน ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ดินลูกรัง 
 
Copyright © 2014-2020 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com