สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตา
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
รายงานการทางเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 441 คน
สถิติเดือนนี้ 2796 คน
สถิติปีนี้ 61083 คน
สถิติทั้งหมด 484577 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงเทศบาลตำบลลวงเหนือ 053-104548
ข่าวกิจกรรม

  ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นตำบลลวงเหนือ รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด
ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด้นตำบลลวงเหนือ 1. นางบุพกร  จันทร์อินทร์ สตรีดีเด่น 2. นางผ่องพรรณี  พูลทจักร์  บทบาทสตรีดีเด่น รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด ... (07 เม.ย. 2564)
 
  รับมอบป้ายการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจากบ้านพักเด็กฯ (30 มี.ค. 2564)  
  รณรงค์การเลือกตั้ง 64
อย่าลืม บัตรประจำตัวประชาชนและ สวมหน้ากากอนามัย ออกไปเลือกตั้งด้วยนะคะ ... (21 มี.ค. 2564)
 
  โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ (29 ธ.ค. 2563)  
  โครงการเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือร่วมใจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู้วิกฤติโควิด-19 (27 ธ.ค. 2563)  
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในวัยผู้สูงอายุ (24 ธ.ค. 2563)  
  อบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติการทำตุ๊กตาไทลื้อ สนับสนุนโดย กรมจัดหารงานจังหวัดเชียงใหม่ (20 ธ.ค. 2563)  
  โครงการอบรมการออกกำลังกายสมวัยและโภชนาบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
โครงการอบรมการออกกำลังกายสมวัยและโภชนาบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ... (05 พ.ย. 2563)
 
  กิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (18 ก.ย. 2563)  
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (13 ส.ค. 2563)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    


 

 

Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com