สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 7919 คน
สถิติปีนี้ 7919 คน
สถิติทั้งหมด 616874 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรม

  กิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก P.M.2.5
นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลลวงเหนือ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก P.M.2.5 ในวันที่ 5 พฤ... (05 พ.ย. 2564)
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำท้องถิ่น
ต่อต้านคอร์รับชั่น (27 ก.ย. 2564)
 
  โครงการส่งเสริมอาขีพปลูกผักสวนครัวสร้างรายได้
เทศบาลตำบลลวงเหนือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาขีพปลูกผักสวนครัวสร้างรายได้ แก่เด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือ โดยงบประมาณของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2564... (10 ก.ย. 2564)
 
  ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 110,000 ตัว
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดำเนินพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส... (18 ส.ค. 2564)
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขั้นรับหลักการ ... (11 ส.ค. 2564)
 
  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด 19 ตำบลลวงเหนือ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกิติพัฒน์ กะวัง ร่วมวางแผนการออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่... (06 ส.ค. 2564)
 
  รับการตรวจประเมิน LPA
เทศบาลตำบลลวงเหนือรับการตรวจประเมิน LPA : Local Performance Assessment  ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้านที่ 1 ดูเรื่อยๆ ด้านที่ 2 ด... (05 ส.ค. 2564)
 
  ออกตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานนิติการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ออกตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลวงเหนื... (22 ก.ค. 2564)
 
  ประชุมหารือพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมหารือพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (23 มิ.ย. 2564)
 
  การอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ว.89)
การอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ว.89) วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (17 มิ.ย. 2564)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    


 

 

Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com