สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลลวงเหนือ
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 5135 คน
สถิติปีนี้ 45708 คน
สถิติทั้งหมด 196829 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวกิจกรรม

  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 (13 ส.ค. 2562)  
  การตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือรับการตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 รอบสุดท้าย โดยคณะอนุกรรมการ ชื่อโครงการนวัตกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื... (08 ส.ค. 2562)
 
  โครงการจิตผ่องใส ใจแข็งแรง 2562 (17 มิ.ย. 2562)  
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปี 2562 มีกิจกรรม ได้แก่ การเคาะประตูบ้านเพื่อให้คำแนะนำ กืจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบตในภาชนะบรรจุน้ำและ... (13 มิ.ย. 2562)
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 (27 พ.ค. 2562)  
  โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2562 (19 เม.ย. 2562)  
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (14 ก.พ. 2562)  
  โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงามเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (11 ธ.ค. 2561)  
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2561 และวางแผนการดำเนินงานกองทุน ปี 2562 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ... (28 ก.ย. 2561)
 
  ประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องริมน้ำ เทศบาลตำบลลวงเหนือ... (25 ก.ย. 2561)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8    


 

 

Copyright © 2014-2019 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com