สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเดือนนี้ 12169 คน
สถิติปีนี้ 35120 คน
สถิติทั้งหมด 869316 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรม

  ประชุมประจำเดือนมีนาคม ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.อำนวยการ กองทุกกอง และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ไ้ด้ร่วมประชุมประจำเดิอน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลลวงเหนือ เพื่อชี้แจ้ง และมอบนโยบายการดำเนินงาน/ กิจกรรมของเ... (24 มี.ค. 2566)
 
  วันท้องถิ่นไทย
วันเสาร์ที่  18  มีนาคม  2566  เป็น "วันท้องถิ่นไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน"ท้องถิ่นไทย"  มีพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในหลวงรัชกาลที่  ๕  และตักบาตรข้า... (17 มี.ค. 2566)
 
  ประชุมร่วมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30  น. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล ณ&n... (10 มี.ค. 2566)
 
  ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในตำบลลวงเหนือ
วันที่ 9 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ร้านจำหน่ายก๊าซบรรจุถัง) หมู่ที่ 3 บ้านเมืองวะ และหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตกิจการที่เป... (09 มี.ค. 2566)
 
  โครงการอบรมสาสมัครดับไฟป่า ประจำปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการ เผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดทำโครงการอบรมสาสมัครดับไฟป่า ประจำปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการ เผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน โดยมีนาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ เป็นประธาน เ... (08 มี.ค. 2566)
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประชุมสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาตำบลลวงเหนือ... (28 ก.พ. 2566)
 
  ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก... (27 ก.พ. 2566)
 
  โครงการ"รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง"
เทศบาลตำบลลวงเหนือได้เข้าร่วม โครงการ"รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง"  อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2566 ... (23 ก.พ. 2566)
 
  กิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลวงเหนือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองฯวิรัตน์ บุญเรืองยา ให้ความรู้เรื่องกฎหมายครอบครัว และกิจกรรมประดิษฐ์เข็มกลัดดอกกุหลาบจากผ้าใยบัวค่ะ... (16 ก.พ. 2566)
 
  งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ดครั้งที่ 15 ปี พ.ศ 2566
ภาพรวมกิจกรรม ตำบลลวงเหนือเข้าร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ดครั้งที่ 15 ปี 2566 วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ราชการอำเภอดอยสะเก็ด โดยตำบลลวงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้ -การเดินขบวนพญา... (15 ก.พ. 2566)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    


 

 

Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com