สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 598 คน
สถิติเดือนนี้ 2457 คน
สถิติปีนี้ 129427 คน
สถิติทั้งหมด 738382 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มสตรีแม่บ้านอบรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ) (21 มิ.ย. 2565)  
  อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (09 มิ.ย. 2565)  
  โครงการรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลลวงเหนือ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนผู้มีสิทเลือกตั้ง เขต 1 อันประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร และ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง ... (07 มิ.ย. 2565)
 
  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ อบรมการทำยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ) (30 พ.ค. 2565)  
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อการโอนงบประมาณและการขอเปลี่ยนเเปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม... (26 พ.ค. 2565)
 
  โครงการเสวนาในหัวข้อ "การสร้างสุขในการครองเรือนโดยยึดหลักฆราวาสธรรม 4" วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (25 พ.ค. 2565)  
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลวงเหนือ ประจำปี 2565 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 (25 พ.ค. 2565)  
  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิคม เงินจันทร์ ไ้ดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2565 (24 พ.ค. 2565)  
  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลวงเหนือ
อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลวงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ... (24 พ.ค. 2565)
 
  โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนลวงเหนือ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายคุัมครองเด็กตำบลลวงเหนือ (20 พ.ค. 2565)  
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    


 

 

Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com