สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตา
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการทางเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตลอดปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 45 คน
สถิติเดือนนี้ 9509 คน
สถิติปีนี้ 98961 คน
สถิติทั้งหมด 522455 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงเทศบาลตำบลลวงเหนือ 053-104548
ข่าวกิจกรรม

  ออกตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานนิติการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ออกตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลวงเหนื... (22 ก.ค. 2564)
 
  ประชุมหารือพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมหารือพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (23 มิ.ย. 2564)
 
  การอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ว.89)
การอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ว.89) วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (17 มิ.ย. 2564)
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลลวงเหนือ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประชุมแผนพัฒนาตำบลลวเหนือ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (11 มิ.ย. 2564)
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ วาระ ขอความเห็นชอบการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิ... (07 มิ.ย. 2564)
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  28  พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (28 พ.ค. 2564)
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของ นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมน... (14 พ.ค. 2564)
 
  กรณีเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงวัวในพื้นที่ชุมชน
กรณีเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงวัวในพื้นที่ชุมชน หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ ซึ่งทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบคือมลพิษทางกลิ่นและเสียง เทศบาลตำบลลวงเหนือจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแก้ไขข้อร้องเรียน... (11 พ.ค. 2564)
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ครั้งแรก/2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ครั้งแรก/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม  2564 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (07 พ.ค. 2564)
 
  ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นตำบลลวงเหนือ รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด
ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด้นตำบลลวงเหนือ 1. นางบุพกร  จันทร์อินทร์ สตรีดีเด่น 2. นางผ่องพรรณี  พูลทจักร์  บทบาทสตรีดีเด่น รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด ... (07 เม.ย. 2564)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    


 

 

Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com