สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตา
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการทางเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ITA
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 395 คน
สถิติเดือนนี้ 1003 คน
สถิติปีนี้ 28289 คน
สถิติทั้งหมด 451783 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายก 081-8841765 และ 053-104548
ข่าวกิจกรรม

  โครงการอบรมการออกกำลังกายสมวัยและโภชนาบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
โครงการอบรมการออกกำลังกายสมวัยและโภชนาบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ... (05 พ.ย. 2563)
 
  กิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (18 ก.ย. 2563)  
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (13 ส.ค. 2563)
 
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 (12 ส.ค. 2563)  
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลลวงเหนือ ประจำปี 2563
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลวงเหนือ วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 (24 ก.ค. 2563)
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (27 พ.ค. 2563)
 
  โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ปี 2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลวงเหนือ ขอขอบคุณ อสม.ตำบลลวงเหนือ  รพสต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว และผู้นำชุมชน ที่ได้ร่วมโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยม... (18 พ.ค. 2563)
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 31 มีนาคม 2563 ... (31 มี.ค. 2563)
 
  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 มี.ค. 2563)  
  ฺBig Cleanning Day ต้านโควิด-19
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกัน Big Cleanning เพื่อต้านโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ... (20 มี.ค. 2563)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    


 

 

Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com