สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานทางการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 83 คน
สถิติเดือนนี้ 13064 คน
สถิติปีนี้ 131507 คน
สถิติทั้งหมด 555001 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข้าวแคบป้าผัน หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ
สุดตะลึงข้าวแคบป้าผัน ความสำคัญ ข้าวแคบ  เป็นได้ทั้งอาหารหลักและอาหารว่างของคนไตลื้อ  แต่เดิมผู้เฒ่าผู้แก่และผู้หญิงที่อยู่ไฟจะนิยมทานข้าวกับข้าวแคบ  เพราะถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุ...
 
  บ้านเย็นตา เกษตรอินทรีย์ หมู่ 6 บ้านสันทราย
บ้านเย็นตา ความสำคัญ    ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชาวนาที่พ่อได้สั่งสมวิชาความรู้ไว้ให้ จึงได้ใช้ผืนแผ่นดินของพ่อ มาสืบสานการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และทำนาข้าวอินทรีย์ มีความคำนึงถึงสุขภาพข...
 
  ผลิตภัณฑ์โคมไฟเส้นด้าย หมู่ 10 บ้านทุ่งกอลาน
โคมไฟเส้นด้าย§ ความสำคัญ           โคมไฟเส้นด้ายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โคมไฟจากเส้นด้ายนั้นเป็นงานฝีมือที...
 
  ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่  
  ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากไม้ หมู่ 6 บ้านสันทราย  
  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย หมู่ 6 บ้านสันทราย  
  ผลิตภัณฑ์ตุกตาไม้ หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ
งามสร้างสรรค์ตุ๊กตาไม้นายโถ ความสำคัญ               ตุ๊กตาไม้เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนายโถ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ...
 
  ผลิตภัณฑ์กระดาษสา บ้านลวงเหนือ หมู่ 4
เฮือนใหญ่โตโชว์ปอกระดาษสา ความสำคัญ      จากความรักความชอบในการทำกระดาษสาของพี่นางแมว จนกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชน และเข้าสู่ OTOPระดับ 2 ดาวมาตลอด จนกระทั่งได้พัฒนาองค์ความ...
 
  จานรองแก้ว บ้านเมืองวะ หมู่ 3  
  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว บ้านตลาดใหม่ หมู่ 2  
  น้ำผึ้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ 1  
 
 
     
หน้า: [1]    


 

 

Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com