สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 89 คน
สถิติวันนี้ 2140 คน
สถิติเดือนนี้ 21931 คน
สถิติปีนี้ 93958 คน
สถิติทั้งหมด 702913 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  
  ข้าวแคบป้าผัน หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ
สุดตะลึงข้าวแคบป้าผัน ความสำคัญ ข้าวแคบ  เป็นได้ทั้งอาหารหลักและอาหารว่างของคนไตลื้อ  แต่เดิมผู้เฒ่าผู้แก่และผู้หญิงที่อยู่ไฟจะนิยมทานข้าวกับข้าวแคบ  เพราะถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุ...
 
  บ้านเย็นตา เกษตรอินทรีย์ หมู่ 6 บ้านสันทราย
บ้านเย็นตา ความสำคัญ    ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชาวนาที่พ่อได้สั่งสมวิชาความรู้ไว้ให้ จึงได้ใช้ผืนแผ่นดินของพ่อ มาสืบสานการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และทำนาข้าวอินทรีย์ มีความคำนึงถึงสุขภาพข...
 
  ผลิตภัณฑ์โคมไฟเส้นด้าย หมู่ 10 บ้านทุ่งกอลาน
โคมไฟเส้นด้าย§ ความสำคัญ           โคมไฟเส้นด้ายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โคมไฟจากเส้นด้ายนั้นเป็นงานฝีมือที...
 
  ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่  
  ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากไม้ หมู่ 6 บ้านสันทราย  
  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย หมู่ 6 บ้านสันทราย  
  ผลิตภัณฑ์ตุกตาไม้ หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ
งามสร้างสรรค์ตุ๊กตาไม้นายโถ ความสำคัญ               ตุ๊กตาไม้เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนายโถ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ...
 
  ผลิตภัณฑ์กระดาษสา บ้านลวงเหนือ หมู่ 4
เฮือนใหญ่โตโชว์ปอกระดาษสา ความสำคัญ      จากความรักความชอบในการทำกระดาษสาของพี่นางแมว จนกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชน และเข้าสู่ OTOPระดับ 2 ดาวมาตลอด จนกระทั่งได้พัฒนาองค์ความ...
 
  จานรองแก้ว บ้านเมืองวะ หมู่ 3  
  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว บ้านตลาดใหม่ หมู่ 2  
  น้ำผึ้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ 1  
 
     
หน้า: [1]    


 

 

Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com