เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางสาวจารุวรรณ ยศถามี

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาว วรินทร์ลดา อุตตโม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

ว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนรีพร ใจปัญญา

นักจัดการงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ ยาสมุทร์

นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ)

นายสมชาย สินทอน

พนักงานขับรถยนต์

นายพิภพ แสงขัน

พนักงานขับรถยนต์

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระศักดิ์ เขื่อนแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมุกดาภรณ์ หมูคำ

ครูดูแลเด็ก

นางอัจฉราภรณ์ มะโนวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางชวนเพลิน มะโนวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน มั่งส่งจม

ผู้ดุแลเด็ก

งานส่งเสริมการเกษตร

นายเจษฎา ชคทันต์บดี

นักวิชาการเกษตร

ว่าง

คนงานทั่วไป

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าง

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิรินรี ชัยรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

นายปริญญา อารีจิตรานุสรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

นายธวัฒน์ชัย สุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาว อุมาพร ปุรณะพรรค์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมเพ็ชร บัวดอกตูม

ดับเพลิง

นายพันธ์ศักดิ์ บุญสนธิ

ดับเพลิง

นายจักรพงค์ สุริยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภาณุ ฟองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชิติพัทธ์ บัวปอน

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

ว่าง

นิติกร

งานวิเคราะห์ฯ

นางหนึ่งฤทัย ฟองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน