เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง

ฝ่ายอำนวยการ

นางพิมนภัทร์ เพ็งพันลำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

นางนรีพร ใจปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ ยาสมุทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายพิภพ แสงขัน

พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย สินทอน

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีย์ เลาคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระศักดิ์ เขื่อนแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางดารัณ เงินจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานการศึกษาปฐมวัย

ว่าง

ผุ้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมุกดาภรณ์ หมูคำ

หัวหน้าสถานศึกษา

นางอัจฉราภรณ์ มะโนวงค์

ครู

นางชวนเพลิน มะโนวงค์

ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน มั่งส่งจม

ผู้ดูแลเด็ก

นางรำพึง วรางกูร

ผู้ดูแลเด็ก

งานส่งเสริมการเกษตร

นายเจษฎา ชคทันต์บดี

นักวิชาการเกษตร

ว่าง

คนงานทั่วไป

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าง

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิรินรี ชัยรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

นายปริญญา อารีจิตรานุสรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

นายธวัฒน์ชัย สุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาว อุมาพร ปุรณะพรรค์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมเพ็ชร บัวดอกตูม

ดับเพลิง

นายพันธ์ศักดิ์ บุญสนธิ

ดับเพลิง

นายจักรพงค์ สุริยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภาณุ ฟองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชิติพัทธ์ บัวปอน

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ

ว่าง

นิติกร

งานวิเคราะห์ฯ

นางหนึ่งฤทัย ฟองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน