เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 06 5472 3132

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจารุวรรณ ยศถามี

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทึก

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอกลักษณ์ ตนยอม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสายสุดา สอนศิริ


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม