เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสิชาพัชร์ วงค์ใหม่รัตนกร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ

นายสุทธิชัย ขันชัยทิศ

พนักงานช่วยเหลือชีวิตคน

งานธรุการ

นาย ชินภัทร จันทร์เขียว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอังคณา ใจชื่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายนรินทร์ คำแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประเสริฐ ไชยวรรณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ