ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


informationงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชน

คู่มือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชน ได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางในการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์และทรัพยากรที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยน้อมนำปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พื้นที่ชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกเลือกเพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายกระบวนการในการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่พึ่งพิงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


คู่มือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชน (4.92 MB.)


แชร์หน้านี้: