สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 103 คน
สถิติเดือนนี้ 12178 คน
สถิติปีนี้ 35129 คน
สถิติทั้งหมด 869325 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2566
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งวันที่ 23-29 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ (08.30-16.30. น )
(23 มี.ค. 2566)
ประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬา ลวงเหนือเกมส์ ครั้งที่ 22
ประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬา ลวงเหนือเกมส์ ครั้งที่ 22 (21 มี.ค. 66) การจัดการแข่งขันกีฬา ลวงเหนือเกมส์ ครั้งที่ 22 ของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 นี้ โดยจะจัดแข่งกีฬาทั้งสากลและกีฬาพื้นบ้าน ดังนี้ ประเภทสากล 1.ฟุตบอลชาย 7 คน 2.วอลเลย์บอลชาย 3.เซปักตะกร้อ 4.เปตองชาย/หญิง ...
(21 มี.ค. 2566)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2566 ดูข้อมูลได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ครับ  https://drive.google.com/drive/folders/1ckV-Ag3L33-2q7dS7JKFeV0wcsGxcRjK?usp=sharing ...
(20 มี.ค. 2566)
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 6
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชน คุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้สมัครเรียนต้องมีอายุ 5 – 17 ปีในวันที่รับสมัคร และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 2. ผู้เรียนต้องเป็นคนในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ กล่าวคือ มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลลวงเหนือ 3. เป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนทักษะการว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำได้บ้าง แต่ว่ายไม่ถูกวิธี ระเบียบและข้อปฏิบัติในการ...
(10 มี.ค. 2566)
รับสมัครและสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดแลเด็ก
(09 มี.ค. 2566)
ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
(17 ก.พ. 2566)
ประกาศไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
(14 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
(25 ม.ค. 2566)
แจ้งระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์
ประกาศจากเทศบาลตำบลลวงเหนือด้วยปฏิทินแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2566 ที่ทางเทศบาลได้แจกให้ประชาชนทุกครัวเรือน และมีQR code(คิวอาร์โค้ด) ให้สแกนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ แต่เนื่องจากระบบกำลังปรับปรุงยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ถ้าทางเทศบาลปรับปรุงแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทุกท่านทราบและเริ่มใช้ระบบใหม่ในเวลาต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก...
(05 ม.ค. 2566)
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2562 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ตามเอกสารที่แนบมานี้ ...
(08 ธ.ค. 2565)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com