สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานทางการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 30 คน
สถิติเดือนนี้ 13011 คน
สถิติปีนี้ 131454 คน
สถิติทั้งหมด 554948 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(22 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
(19 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(14 ก.ค. 2564)
ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(30 มิ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม
(09 มิ.ย. 2564)
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
(20 พ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(17 พ.ค. 2564)
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
(30 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือ รุ่นที่ 5
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ และทั้งนี้ผู้สมัครต้องแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
(28 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็ก และเยาวชน อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลวงเหนือ หรือสมัครผ่านลิ้งค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2564 https://forms.gle/fPTLjpAbHTitzPqb6...
(05 มี.ค. 2564)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7  


 
 
Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com