สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 1666 คน
สถิติเดือนนี้ 21457 คน
สถิติปีนี้ 93484 คน
สถิติทั้งหมด 702439 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ประกาศราคากลาง
 
 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ 8 (267 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ 8 (281 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 8 (290 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 หมู่ 1 (281 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay ซอย 1 หมู่ 7-10 (261 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 (442 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาน คสล. หมู่ 6 (387 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay ถนนสายหลักภายในหมู่ 8 (227 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay หมู่ 2 (229 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (ม่วงชุม) หมู่ 6 (281 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 5 (277 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ 1 (630 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าช้าจีน หมู่ 9 (683 KB.)
ราคากลางโครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ 3 (307 KB.)
ราคากลางโครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ 10 (300 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเดิม Over lay หมู่ 2 (254 KB.)
ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 4 (330 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้าจีน หมู่ 9 (708 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนารายได้ (244 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายชื่อเทศบาล (244 KB.) 
 
Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com