สภาเทศบาล

นายสังวรณ์ ธรรมวงศ์
ประธานสภาเทศบาล
 
นายยุทธนา สุดาคำ
รองประธานสภาเทศบาล
 
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ วงศ์คำ
เลขาสภาเทศบาล
เขต 1 เขต 2
นายวรพงษ์ บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุภัทรา เทพทินกร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวรวิทย์ เครื่องนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางศิริพันธ์ บัวระวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณฐบดี บัวเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ บัวมะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายรุ่งโรจน์ บัวแก้วเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชิด สุนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางบาลเย็น สุนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
Copyright © 2014-2019 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com