สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 678 คน
สถิติเดือนนี้ 2537 คน
สถิติปีนี้ 129507 คน
สถิติทั้งหมด 738462 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
กลุ่มสตรีแม่บ้านอบรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ)
(21 มิ.ย. 2565)
อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565
(09 มิ.ย. 2565)
โครงการรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลลวงเหนือ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนผู้มีสิทเลือกตั้ง เขต 1 อันประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร และ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง ... (07 มิ.ย. 2565)
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ อบรมการทำยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลลวงเหนือ)
(30 พ.ค. 2565)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อการโอนงบประมาณและการขอเปลี่ยนเเปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม... (26 พ.ค. 2565)
โครงการเสวนาในหัวข้อ "การสร้างสุขในการครองเรือนโดยยึดหลักฆราวาสธรรม 4" วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
(25 พ.ค. 2565)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

(17 ก.พ. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
(12 พ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) การสรรหาพนักงานจ้าง
(09 พ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
(05 พ.ย. 2564)
เทศบาลตำบลลวงเหนือประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
(25 ต.ค. 2564)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(17 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
(13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(03 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30 เม.ย. 2563)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
UFALION168 คุณไม่ใช้แค่ลูกค้าแต่คุณคือพ.. UFALION168 01 ก.ค. 65 6/0
พุทธานุภาพหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง คู่บ้านค.. mariana 01 ก.ค. 65 1/0
อภิชาติ อภิชาติ.. 16 มิ.ย. 65 10/0
เล่นง่าย แตกจริง ต้องที่นี้ UFALION168.c.. maria 16 พ.ค. 65 12/0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.. กกพ.มทบ.16.. 11 เม.ย. 65 18/0
รายงานผลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล.. นายเจษฎา ช.. 02 ส.ค. 64 101/2
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com