สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 12477 คน
สถิติปีนี้ 184092 คน
สถิติทั้งหมด 793047 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
วันที่ 26สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ\
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระ 2 และวาระ 3... (30 ส.ค. 2565)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาตำบลลวงเหนือ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระ 1 ขั้นรับหลักการ ... (15 ส.ค. 2565)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลและหน่วยงานต่างๆในตำบลลวงเหนือ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันทำความดี Big Cleaning Day และปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสม... (13 ส.ค. 2565)
โครงการอบรมจัดตั้ง อปพร.เทศบาลตำบลลวงเหนือ ปี 2565
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... (01 ส.ค. 2565)
กิจกรรมปล่อยปลา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (26 ก.ค. 2565)
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
โดย นายสมยศ บุญเย็น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ (26 ก.ค. 2565)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกา่ศบัญชีรายชื่อผู้การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)
ประกา่ศบัญชีรายชื่อผู้การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตามที่เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือชีวิตคน  จำนวน 1 อัตราซึ่งได้ดำเนินการประเมินสรรถนะ ภาค ก. และภาค ข ในวันที่ 16 ...
(23 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
(17 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสรรหาพนักงานจ้าง
(11 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(22 ก.ค. 2565)
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

(17 ก.พ. 2565)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายวัดป่าจิตตภาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(17 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
(13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(03 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
queenclub88จีคลับ สล็อต มือถือ sa vip เค.. queen club.. 24 ก.ย. 65 2/0
สล็อต ทดลองเล่นฟรี ถอนได้ เทรด.. queenclub(.. 22 ก.ย. 65 3/0
ufa poseidon99 คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง.. queenclub8.. 20 ก.ย. 65 7/0
pg slot ฝาก20รับ100 สล็อต666.. queenclub8.. 19 ก.ย. 65 5/0
เว็บพนันบาคาร่า บาคาร่า.. queenclub8.. 18 ก.ย. 65 5/0
สล็อต 1688 บาคาร่า.. queenclub8.. 17 ก.ย. 65 6/0
บาคาร่า747 คาสิโนauto.. queenclub8.. 16 ก.ย. 65 6/0
สล็อต 1234 แทงบอล ufapro.. queenclub8.. 15 ก.ย. 65 6/0
pg slot แตกง่าย gclub slot queenclub8.. 14 ก.ย. 65 5/0
คาสิโน บาคาร่า เว็บไหนดี.. queenclub8.. 13 ก.ย. 65 4/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2022 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com