สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การป้องกันการทุจริต
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 196 คน
สถิติเดือนนี้ 695 คน
สถิติปีนี้ 64896 คน
สถิติทั้งหมด 899092 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประชุมร่วมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30  น. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล... (16 พ.ค. 2566)
ประชุมพนักงานและราชการประจำเดือน พฤษภาคม
คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.อำนวยการ กองทุกกอง และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ไ้ด้ร่วมประชุมประจำเดิอน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลลวงเหนือ เพื่อชี้แจ้ง และมอบนโยบายการดำเนินงาน/ กิจกรรมของเทศบาลท... (11 พ.ค. 2566)
เทศบาลตำบลลวงเหนือมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้ร่วมสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และมอ... (10 พ.ค. 2566)
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือได้จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สุงอายุ และเพ... (24 เม.ย. 2566)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566  ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ตำบลลวงเหนือ และบริเวณแยกประตู 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรัก... (18 เม.ย. 2566)
ประชุมประจำเดือนเมษายน ของ พนักงานและราชการ ลูกจ้าง
วันที่ 10 เมษายน  2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือได้มีการจัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งในที่ประชุมนายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือได้มอบนโยบายการไม่รับของข... (10 เม.ย. 2566)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีพ.ศ. 2566"
(31 พ.ค. 2566)
การพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue มาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงาน
(30 พ.ค. 2566)
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลวงเหนือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖
(30 พ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลวงเหนือ
(25 พ.ค. 2566)
ประกาศเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน จัดตกแต่งสถานที่แระดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
(25 พ.ค. 2566)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายวัดป่าจิตตภาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(17 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ม.ค. 2565)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ชาวบ้าน ชัยชนะ.. 11 พ.ค. 66 11/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com