สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตา
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการทางเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตลอดปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 7729 คน
สถิติปีนี้ 83061 คน
สถิติทั้งหมด 506555 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงเทศบาลตำบลลวงเหนือ 053-104548
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลลวงเหนือ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประชุมแผนพัฒนาตำบลลวเหนือ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (11 มิ.ย. 2564)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ วาระ ขอความเห็นชอบการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม รวมกับศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิ... (07 มิ.ย. 2564)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  28  พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (28 พ.ค. 2564)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของ นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมน... (14 พ.ค. 2564)
กรณีเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงวัวในพื้นที่ชุมชน
กรณีเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงวัวในพื้นที่ชุมชน หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ ซึ่งทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบคือมลพิษทางกลิ่นและเสียง เทศบาลตำบลลวงเหนือจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแก้ไขข้อร้องเรียน... (11 พ.ค. 2564)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ครั้งแรก/2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ครั้งแรก/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม  2564 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (07 พ.ค. 2564)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม
(09 มิ.ย. 2564)
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
(20 พ.ค. 2564)
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
(30 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือ รุ่นที่ 5
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ และทั้งนี้ผู้สมัครต้องแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
(28 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็ก และเยาวชน อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลวงเหนือ หรือสมัครผ่านลิ้งค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2564 https://forms.gle/fPTLjpAbHTitzPqb6...
(05 มี.ค. 2564)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
(13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(03 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(29 ต.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(25 ก.พ. 2562)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com