สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การป้องกันการทุจริต
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมกีฬาวู๊ดบอล
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 ธันวาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
จำนวนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้พิการ
กลุ่มเพื่อนลวงเหนือ(Friends Of Loungnuae)
การให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 9966 คน
สถิติปีนี้ 119341 คน
สถิติทั้งหมด 953537 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
วันนี้ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานสำนักงานป้องกันครบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เข้ามาแนะนำและจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ระหว่างวั... (22 มิ.ย. 2566)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับคณะบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล
เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับคณะบริหาร พนักงาน และสมาชิกเทศบาล โดยมีนายสมยศ บุญเย็๋น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย โดยมีการบรรยายโด... (21 มิ.ย. 2566)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ม.7 บ้านข้างน้ำ ดำเนินการพ่นละอองฝอย (UlV) เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ได้รับรายงานจาก รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ... (09 มิ.ย. 2566)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566
(09 มิ.ย. 2566)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 ประชุมสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาตำบลลวงเหนือ... (07 มิ.ย. 2566)
เทศบาลตำบลลวงเหนือมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้ร่วมสำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักและลมแรง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับประชา... (02 มิ.ย. 2566)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566
กำหนดการ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2566
(12 มิ.ย. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีพ.ศ. 2566"
(31 พ.ค. 2566)
การพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue มาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงาน
(30 พ.ค. 2566)
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลวงเหนือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖
(30 พ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลวงเหนือ
(25 พ.ค. 2566)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
(11 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay สายบ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายวัดป่าจิตตภาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(17 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ชาวบ้าน ชัยชนะ.. 11 พ.ค. 66 27/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com