สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประกาศรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 464 คน
สถิติเดือนนี้ 2948 คน
สถิติปีนี้ 16216 คน
สถิติทั้งหมด 850412 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง pm 2.5 และทำแนวกันไฟ ( Kick off )
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง pm 2.5 และทำแนวกันไฟ ( Kick off ) ณบ้านป่าสักงาม ตำบ... (06 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลวงเหนือรับโอนพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลลวงเหนือ รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  1  ตำแหน่ง  2. ... (31 ม.ค. 2566)
ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
วันที่ 26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้ทำการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีผู้นำชุมชน เป็นต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ... (26 ม.ค. 2566)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลลวงเหนือ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลลวงเหนือ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลลวงเหนือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสมยศ ... (26 ม.ค. 2566)
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ
วันนี้ (20 มกราคม 2566) นายธนกฤต  ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด/ ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้เปินประธานการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าระด... (20 ม.ค. 2566)
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ( Field day )
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ( Field day ) ประจำปี 2566 ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้... (19 ม.ค. 2566)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
(25 ม.ค. 2566)
แจ้งระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์
ประกาศจากเทศบาลตำบลลวงเหนือด้วยปฏิทินแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2566 ที่ทางเทศบาลได้แจกให้ประชาชนทุกครัวเรือน และมีQR code(คิวอาร์โค้ด) ให้สแกนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ แต่เนื่องจากระบบกำลังปรับปรุงยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ถ้าทางเทศบาลปรับปรุงแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทุกท่านทราบและเริ่มใช้ระบบใหม่ในเวลาต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก...
(05 ม.ค. 2566)
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2562 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ตามเอกสารที่แนบมานี้ ...
(08 ธ.ค. 2565)
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2566
กองคลัง งานพัฒนารายได้ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปี 25655 ให้ผู้เสียภาษีทราบและตรวจสอบข้อมูลตามลิ้งที่แนบมาด้วยนี้ ตามแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หากเจ้าของที่ดิน ตรวจแล้วไม่ปรากฏรายชื่อในแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กอง...
(11 พ.ย. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำเหน่งว่าง  1.นิติกร ปก/ชก 2.นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 3.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก ...
(27 ต.ค. 2565)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายวัดป่าจิตตภาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิม Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(17 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
(13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(03 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สมัคร slotxo u2nine คาสิโน.. Queen club.. 25 ธ.ค. 65 10/0
แทงบอล77ups สล็อต ทดลองเล่นฟรี.. Queen club.. 24 ธ.ค. 65 12/0
ufa wallet 777 slot game 6666 Queen club.. 23 ธ.ค. 65 12/0
เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์ สล็อตpg ฝาก-ถอน t.. Queen club.. 22 ธ.ค. 65 10/0
sa gaming gclub casino online มือ ถือ.. Queen club.. 21 ธ.ค. 65 12/0
ลงทะเบียน sagame Queen club.. 20 ธ.ค. 65 10/0
เฮียเหมาเก๋าเกม ufa350 คาสิโน.. Queen club.. 19 ธ.ค. 65 12/0
sa casino สล็อต Queen club.. 18 ธ.ค. 65 14/0
sagaming joker game Queen club.. 17 ธ.ค. 65 14/0
ufa wallet 777 slot auto Queen club.. 16 ธ.ค. 65 15/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com