สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 482 คน
สถิติเดือนนี้ 3310 คน
สถิติปีนี้ 76319 คน
สถิติทั้งหมด 325144 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (27 พ.ค. 2563)
โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ปี 2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลวงเหนือ ขอขอบคุณ อสม.ตำบลลวงเหนือ  รพสต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว และผู้นำชุมชน ที่ได้ร่วมโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยม... (18 พ.ค. 2563)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 31 มีนาคม 2563 ... (31 มี.ค. 2563)
ฺBig Cleanning Day ต้านโควิด-19
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกัน Big Cleanning เพื่อต้านโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ... (20 มี.ค. 2563)
กิจกรรม Green Office Challenge ครั้งที่ 5
กิจกรรมดีๆ ปี 2563 ประกาศผลผู้ชนะในกิจกรรม Green Office Challenge ครั้งที่ 5  (27 ก.พ. 2563)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ... (24 ก.พ. 2563)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
(19 มี.ค. 2563)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(10 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหวาางเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ รายละเอียดตามประกาศ...งานนิติกร เทศบาตำบลลวงเหนือ...
(27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
(12 พ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(24 ต.ค. 2562)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
(18 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2
(25 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก ช่วงหน้าเทศบาลตำบลลวงเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(21 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 พ.ย. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ
(04 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะประโยชน์ (ฌาปณสถานวังธาร) หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร
(25 เม.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายหมู่ที่ 4-7 ตำบลลวงเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(20 ต.ค. 2559)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ดูดส้วม ท่อตันเมืองสุโขทัย โทร:098-46378.. narumol 18 พ.ค. 63 13/0
ทะลวงท่อตันเมืองสุโขทัย โทร:098-4637842,.. narumol 18 พ.ค. 63 7/0
ท่อตันเมืองสุโขทัย โทร:098-4637842,099-4.. narumol 18 พ.ค. 63 7/0
ท่อตันโคราช เมืองนครราชสีมา โทร:098-4637.. narumol 05 พ.ค. 63 21/0
ส้วมเต็มชะอำ เพชรบุรี โทร:098-4637842,09.. narumol 05 พ.ค. 63 22/0
ดูดส้วม ทะลวงท่อไทรโยค กาญจนบุรี โทร:098.. narumol 05 พ.ค. 63 21/0
ล้างท่อตันโคราช เมืองนครราชสีมา โทร:098-.. narumol 05 พ.ค. 63 16/0
ทะลวงท่อตันสวรรคโลกสุโขทัย โทร:098-46378.. narumol 05 พ.ค. 63 17/0
รวยทันใจ สมหญิง เดช.. 19 เม.ย. 63 24/0
สูบส้วม ส้วมเต็มตำบลในเมือง พิษณุโลก โทร.. narumol 10 เม.ย. 63 43/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com