สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตา
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
รายงานการทางเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)
ประกาศรายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
ITA
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 9 คน
สถิติเดือนนี้ 2860 คน
สถิติปีนี้ 61147 คน
สถิติทั้งหมด 484641 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
สายตรงเทศบาลตำบลลวงเหนือ 053-104548
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นตำบลลวงเหนือ รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด
ร่วมแสดงความยินดีกับสตรีดีเด้นตำบลลวงเหนือ 1. นางบุพกร  จันทร์อินทร์ สตรีดีเด่น 2. นางผ่องพรรณี  พูลทจักร์  บทบาทสตรีดีเด่น รับมอบเกียรติบัตรที่อำเภอดอยสะเก็ด ... (07 เม.ย. 2564)
รับมอบป้ายการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจากบ้านพักเด็กฯ
(30 มี.ค. 2564)
รณรงค์การเลือกตั้ง 64
อย่าลืม บัตรประจำตัวประชาชนและ สวมหน้ากากอนามัย ออกไปเลือกตั้งด้วยนะคะ ... (21 มี.ค. 2564)
โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ
(29 ธ.ค. 2563)
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือร่วมใจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู้วิกฤติโควิด-19
(27 ธ.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในวัยผู้สูงอายุ
(24 ธ.ค. 2563)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
(30 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลลวงเหนือ รุ่นที่ 5
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ และทั้งนี้ผู้สมัครต้องแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
(28 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็ก และเยาวชน อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลวงเหนือ หรือสมัครผ่านลิ้งค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2564 https://forms.gle/fPTLjpAbHTitzPqb6...
(05 มี.ค. 2564)
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ได้จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ไปยังเจ้าของที่ดิน ขอให้เจ้าของที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้  ภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 082-0097843 ...
(30 พ.ย. 2563)
เทศบาลตำบลลวงเหนือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(12 พ.ย. 2563)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(03 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(29 ต.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
(18 ก.พ. 2562)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
t4hgrtgsgthf4sfegtrs http://google.com t4hgrtgsgt.. 30 เม.ย. 64 6/0
Alexgwrg42462dg19 http://google.com Alexgwrg42.. 25 เม.ย. 64 9/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 13 เม.ย. 64 29/0
เว็บใหม่มาแรงสุดเสียว อ่านโดจินฟรี.com .. อานน.. 19 ก.พ. 64 75/0
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อ.. FWIPTV 18 ก.พ. 64 36/0
เว็บหนังดังมาแรง Fwiptv.la.. นภัสสร ศีร.. 18 ก.พ. 64 26/0
ผอ. กลอฟ โจรปล้นชิงทอง ที่เป็นข่าวดัง.. มงคล สมรส.. 17 ก.พ. 64 40/0
นางแบบคนดัง รับงานหนีโควิด.. ณัฎดนัย บุ.. 17 ก.พ. 64 47/0
Gopoprobyem https://www.google.com/ Gopoprobye.. 28 ม.ค. 64 40/0
ahdfreyt55kjstr45njjja https://vk.com ahdfreyt55.. 08 ม.ค. 64 48/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com