สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 9470 คน
สถิติปีนี้ 20165 คน
สถิติทั้งหมด 268990 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
   
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ... (29 ต.ค. 2562)
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบลลวงเหนือ ปี 2562 มรรคพุทธวิธี สามัคคีบวร ณ วัดมงคลวราราม(ข้างน้ำ) วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ... (24 ส.ค. 2562)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562
(13 ส.ค. 2562)
การตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือรับการตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 รอบสุดท้าย โดยคณะอนุกรรมการ ชื่อโครงการนวัตกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื... (08 ส.ค. 2562)
โครงการจิตผ่องใส ใจแข็งแรง 2562
(17 มิ.ย. 2562)
โครงการป้องกันไข้เลือดออก 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปี 2562 มีกิจกรรม ได้แก่ การเคาะประตูบ้านเพื่อให้คำแนะนำ กืจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบตในภาชนะบรรจุน้ำและ... (13 มิ.ย. 2562)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ
ประกาศเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหวาางเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ รายละเอียดตามประกาศ...งานนิติกร เทศบาตำบลลวงเหนือ...
(27 ม.ค. 2563)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "วีโว่ เบเน่ ปั่นขึ้นดอยลอง ทองสะพานเเขวน ดินเเดนเขื่อนเเม่กวง ครั้งที่ 2"
https://forms.gle/eK3FNWf6sxNhtmU89 ลิงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "วีโว่ เบเน่ ปั่นขึ้นดอยลอง ทองสะพานเเขวน ดินเเดนเขื่อนเเม่กวง ครั้งที่ 2"
(04 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
(12 พ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(24 ต.ค. 2562)
ผลการประเมินประสิทิภาพของเทศบาลตำบลลวงเหนือ(LPA) ประจำปี 2562
(15 ต.ค. 2562)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
(18 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(06 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2
(25 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Over-lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก ช่วงหน้าเทศบาลตำบลลวงเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(21 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(09 พ.ย. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ
(04 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะประโยชน์ (ฌาปณสถานวังธาร) หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร
(25 เม.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายหมู่ที่ 4-7 ตำบลลวงเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(20 ต.ค. 2559)
 
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลลวงเหนือ
   
เว็บบอร์ดเทศบาล
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สูบส้วมวัดจันทร์ พิษณุโลก โทร:098-463784.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
งูเหล็กท่อตันเมืองชัยภูมิ โทร:098-463784.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
ท่อตัน งูเหล็กวัดจันทร์ พิษณุโลก โทร:098.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
สูบส้วม ดูดส้วมวัดจันทร์ พิษณุโลก โทร:09.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
บริการท่อตันเมืองชัยภูมิ โทร:098-4637842.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
บริการสูบส้วมเมืองชัยภูมิ โทร:098-463784.. narumol 21 ก.พ. 63 2/0
ท่อตันพัทยา ชลบุรี โทร:098-4637842,099-4.. narumol 13 ก.พ. 63 5/0
บริการสูบส้วมเมืองลพบุรี โทร:098-4637842.. narumol 13 ก.พ. 63 4/0
ส้วมเต็มเมืองลพบุรี โทร:098-4637842,099-.. narumol 13 ก.พ. 63 4/0
ดูดส้วมพัทยา ชลบุรี โทร:098-4637842,099-.. narumol 13 ก.พ. 63 3/0
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
ลิงค์หน่วยงาน
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com